Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.larmassbro.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media
Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter
Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data
Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter
Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information

GDPR

Bakgrund
Parterna har ingått avtal ombevakningstjänster och i förekommande fall säkerhetskonsultation enl. liggande
avtal.
Personuppgiftsbiträdet kommer att behandla personuppgifter i samband med fullgörandet av Uppdragsavtalet för
den Personuppgiftsansvariges räkning. Parterna har med anledning av detta överenskommit att i detta
personuppgiftsbiträdesavtal reglera Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den
Personuppgiftsansvariges räkning (”Biträdesavtalet”).
Om definitionen av ett begrepp inte anges i Biträdesavtalet ska det anses ha samma betydelse som i artikel 4 i
Dataskyddsförordningen
1
Den Personuppgiftsansvariges ansvar
Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande rätt. Den
Personuppgiftsansvarige får endast tillhandahålla Personuppgiftsbiträdet de personuppgifter som behövs för
att utföra och administrera uppdraget. Den Personuppgiftsansvarige är ansvarig för att denne har rätt att
överföra personuppgifter till Personuppgiftsbiträdet i samband med utförandet av tjänsterna enligt
Uppdragsavtalet och att dessa personuppgifter har behandlats i enlighet med gällande rätt.
Ändamålet med, typ av behandling samt uppgift om kategorier av registrerade, kategorier av personuppgifter och
mottagare av personuppgifter som omfattas av behandlingen samt de tekniska och organisatoriska
skyddsåtgärder som ska vidtas anges i Bilaga A i den utsträckning som behövs för att Personuppgiftsbiträdet ska
kunna tillhandahålla tjänsterna enligt Uppdragsavtalet. I händelse av att den Personuppgiftsansvarige avser ändra
eller meddela nya instruktioner som väsentligt påverkar Personuppgiftsbiträdets utförande av tjänsterna ska
Personuppgiftsbiträdet ha rätt att invända mot sådan ändring och Parterna äger då rätt att frånträda
Biträdesavtalet och Uppdragsavtalet med omedelbar verkan. Den Personuppgiftsansvarige ska svara för alla
kostnader och utgifter som Personuppgiftsbiträdet åsamkas med anledning av att den Personuppgiftsansvarige
ändrar eller meddelar nya instruktioner.
Personuppgiftsbiträdets ansvar
Personuppgiftsbiträdet ska behandla personuppgifter i enlighet med den Personuppgiftsansvariges
dokumenterade instruktioner som anges i Bilaga A, såvida inte annat följer av gällande rätt.
Personuppgiftsbiträdet ska, när så är tillåtet, informera den Personuppgiftsansvarige om det rättsliga kravet att
behandla personuppgifterna.
Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige när Personuppgiftsbiträdet anser
att en instruktion enligt Biträdesavtalet eller andra instruktioner meddelade av den Personuppgiftsansvarige
strider mot gällande rätt. Vad som anges ovan fråntar dock inte den Personuppgiftsansvarige från dennes ansvar
1
Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer i
fråga om behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG
För lämnade instruktioner och gäller endast om Personuppgiftsbiträdet inte är förhindrat att lämna sådan
information enligt gällande rätt.
Personuppgiftsbiträdet ska i den mån det är möjligt bistå den Personuppgiftsansvarige med att besvara en
registrerads begäran (såsom exempelvis begäran om registerutdrag eller rättelse/uppdatering av personuppgifter
som rör den registrerade). För det fall en registrerad kontaktar Personuppgiftsbiträdet direkt med en sådan
begäran ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om begäran.
Personuppgiftsbiträdet får inte på egen hand besvara en registrerads begäran.
Personuppgiftsbiträdet ska underrätta den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap
om en personuppgiftsincident. En sådan underrättelse ska innehålla den information som den
Personuppgiftsansvarige rimligen behöver för att kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter, inklusive en
beskrivning av de åtgärder som Personuppgiftsbiträdet har vidtagit eller föreslår för att mildra potentiella
negativa effekter. Personuppgiftsbiträdet ska bistå den Personuppgiftsansvarige vid fullgörande av dess
skyldigheter i samband med en personuppgiftsincident.
Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder
Personuppgiftsbiträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter
som behandlas enligt Biträdesavtalet. Åtgärderna ska anpassas till en lämplig nivå med beaktande av typerna av
behandling, kategorierna av personuppgifter, särskilda risker samt kostnader för genomförandet.
Personuppgiftsbiträdet ska begränsa tillgången till personuppgifterna och endast ge behörighet till sådan personal
som behöver ha tillgång till personuppgifterna för utförandet av Uppdragsavtalet.
Granskning
För det fall den Personuppgiftsansvarige begär att få granska att Personuppgiftsbiträdet fullgör sina skyldigheter
enligt gällande rätt och Biträdesavtalet ska den Personuppgiftsansvarige skriftligen avisera sin begäran senast tio
arbetsdagar dessförinnan. Sådan granskning ska inte störa Personuppgiftsbiträdets löpande verksamhet och ska
inte heller innebära rätt att få ta del av information som omfattas av lagstadgad eller avtalad tystnadsplikt.
Personuppgiftsbiträdet ska förse den Personuppgiftsansvarige med den information som rimligen krävs för att
visa att skyldigheterna har fullgjorts. Den Personuppgiftsansvarige har rätt att anlita en utomstående för sådan
granskning (”Granskare”), under förutsättning att Granskaren har åtagit sig eller annars är bunden av
tystnadsplikt avseende all information som Granskaren får tillgång till vid granskningen. Alla kostnader som
uppkommer för Personuppgiftsbiträdet i samband med granskningen ska bäras av den Personuppgiftsansvarige.
Överföring av personuppgifter till tredje land
Personuppgiftsbiträdet får överföra personuppgifter till ett tredjeland utanför EU/EES eller en internationell
organisation, endast i följande situationer.
Europeiska kommissionen har beslutat att tredjelandet, ett territorium eller en eller flera specificerade
sektorer i tredjelandet, eller den internationella organisationen i fråga säkerställer en adekvat
skyddsnivå, eller
Personuppgiftsbiträdet har vidtagit någon av de lämpliga skyddsåtgärder som anges i artikel 46 i
Dataskyddsförordningen och överföringen omfattas av vidtagna skyddsåtgärder, t.ex. i form av
bindande företagsbestämmelser.
Tystnadsplikt
Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att dess anställda som behandlar personuppgifter för den
Personuppgiftsansvariges räkning har åtagit sig eller annars omfattas av tystnadsplikt som omfattar
behandlingen av personuppgifterna. Bestämmelser om tystnadsplikt regleras i Uppdragsavtalet.
Skada
Personuppgiftsbiträdet ska ansvara för skada som uppkommer för den Personuppgiftsansvarige till följd av
behandlingen endast om Personuppgiftsbiträdet har agerat utöver eller i strid med den
Personuppgiftsansvariges instruktioner eller inte har fullgjort de skyldigheter i gällande rätt som specifikt
riktar sig till Personuppgiftsbiträdet.
Om Personuppgiftsbiträdet utfört behandling i enlighet med den Personuppgiftsansvariges instruktioner och
gällande rätt, och skada trots detta uppkommer, ska Personuppgiftsbiträdet hållas skadelöst.
Närmare bestämmelser om skadeståndsansvar regleras i Uppdragsavtalet.
Giltighetstid
Biträdesavtalet gäller under den tid som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för den
Personuppgiftsansvariges räkning för fullgörandet av Uppdragsavtalet. Om Uppdragsavtalet upphör att gälla
upphör även Biträdesavtalet att gälla.
När Biträdesavtalet upphör att gälla ska Personuppgiftsbiträdet återlämna alla personuppgifter till den
Personuppgiftsansvarige, eller om denne skriftligen begär det, radera alla personuppgifter som har behandlats för
den Personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet har dock rätt att bevara personuppgifter om det
följer av gällande rätt eller annars för att dokumentera det specifika uppdraget.
Tillämplig lag och tvistelösning
Biträdesavtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med bestämmelserna som i Uppdragsavtalet.
Tvistlösningsbestämmelsen i Uppdragsavtalet ska gälla.