Välj ett säkert kort för säkerheten på din ort!

Vi är ett bevakningsföretag som är auktoriserat av Länsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Tillsammans med vårt andra bolag Lås & Larm Upplands-Bro AB erbjuder vi helhetslösningar inom säkerhet.

Avtalsvillkor

§ 1 Omfattning

§1.1 Dessa avtalsvillkor äger tillämpning på vad som skriftligen avtalats mellan parterna. Villkoren finns på vår hemsida.

§ 2 Säkerhetsföreskrifter & sekretess

§ 2.1 Kunden skall lämna Larm Assistans Upplands-Bro AB, nedan kallat LA, fullständiga upplysningar om de säkerhetsföreskrifter som kunden tillämpar beträffande sin egen personal och LA skall svara för att dessa säkerhetsföreskrifter iakttagas av LAs personal.

§ 2.2 Alla instruktioner, ritningar, skyltar, tekniska eller övriga handlingar avsedda för utförandet av LAs åtagande eller del därav, vilka av LA överlämnas till kunden före, i samband med, eller efter avtalets upphörande förblir LAs egendom. De får inte utan LAs tillstånd användas av kunden eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

§ 2.2 Alla instruktioner, ritningar, skyltar, tekniska eller övriga handlingar avsedda för utförandet av LAs åtagande eller del därav, vilka av LA överlämnas till kunden före, i samband med, eller efter avtalets upphörande förblir LAs egendom. De får inte utan LAs tillstånd användas av kunden eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

§ 3 Arbetsmiljö

§ 3.1 Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (Jmf. Arbetsmiljölagen 3:7). Vid ny eller ombyggnad, som berör LAs personal skall LA beredas tillfälle till yttrande.

§ 4 Vittnesersättning

§ 4.1 I de fall LAs personal kallas till förhör vid polis eller åklagarmyndighet eller vid domstol i anledning av händelse som omfattas av detta avtal, äger LA rätt att av kunden utfå ersättning för vid förhöret åtgången arbetstid som ej ersätts med allmänna medel.

§ 5 Force majeure

§ 5.1 Om parts fullgörande av förpliktelserna enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter, som är att anse som force majeure befrias part från skyldighet eller prestation enligt avtal så länge som det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådant fall är part ej skyldig att utge skadestånd. Såsom force majeure anses omständigheter, som ligger utom partens kontroll och som antagligen omöjliggör eller förhindrar eller försvårar fullgöres av förpliktelserna i sådan omfattning att fullgöres ej kan ske annat än till onormalt höga kostnader. Part som åberopar force majeure omständighet till befrielse av fullgöres av avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra parten därom.

§ 6 Ansvar

§ 6.1 LA ansvarar med nedan angiva begränsningar för skador som LA genom oaktsamhet eller försumlig handling vållat kunden.

a) Ansvaret omfattar ej ren förmögenhetsskada, indirekt skada eller följdskada såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.

b) Framställer kund icke skriftligt anspråk till LAs verkställande direktör inom tre månader från det kunden fått eller borde fått kännedom om skadan är LA fri från ansvar.

c) LAs skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget är begränsad till en halv miljon kronor per kund och år.

§ 7 Ändring av avtal

§ 7.1 Varje ändring av ingånget avtal, eller allmänna och särskilda bestämmelser samt till avtalet hörande instruktioner och specifikationer skall ske genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

§ 7.2 Tillfälliga förändringar av instruktionerna kan dock efter LAs bedömning överenskommas muntligt.

§ 7.3 Samtliga avtal tillhörande LA är överlåtningsbara i händelse av en försäljning av bolaget.

§ 8 Faktureringsavgift, dröjsmålsränta och prisförändringar

§ 8.1 LA äger rätt att uttaga särskild faktureringsavgift.

§ 8.2 På fordran som är förfallen till betalning äger LA rätt att uttaga dröjsmålsränta med 20%.

§ 8.3 LA äger rätt att årligen justera avtalets avgifter för att täcka upp kostnader för förändrade lönekostnader, lönebikostnader, materiel, transport, mervärdesskatt samt andra skatter, tullar och avgifter.

§ 9 Avtalets upphörande

§ 9.1 Upphör avtalet vid annan tid än vid avtalsperiodens utgång återbetalas icke erlagd avgift.

§ 9.2 Erläggs ej full betalning i rätt tid äger LA rätt att till omedelbart upphörande uppsäga avtalet. Vid avtalsbrott från kundens sida, som medför avtalets upphörande i förtid skall LA äga rätt till skadestånd motsvarande ¾delar av sammanlagda beloppet av återstående avgifter för avtalsperioden.

§ 9.3 Kunden är berättigad att till omedelbart upphörande uppsäga avtalet därest LA icke inom tre månader efter det att tre skriftliga reklamationer framställs till LAs verkställande direktör iakttager avtalets villkor.

§ 9.4 Om LA upphör med sina tjänster inom det område där kundens anläggning är belägen, är LA berättigat att annullera avtalet mot återbetalning av förskottsbetalda avgifter.

§ 10 Uppsägning

§ 10.1 Uppsägning skall vara skriftlig per brev eller mail till kundtjanst@larmassbro.se och ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång. Därest uppsägning icke sker i rätt tid förlängs avtalet med ytterligare tolv (12) månader i taget.

§ 10.2 Tillhandahållen teknisk anläggning skall vid avtalets upphörande återlämnas. Samtliga kostnader vid eventuellt återtagande äger LA rätt att debitera kunden.

§ 11 Tvister

§ 11.1 Tvist med anledning av avtalet och alla därur härrörande tvister skall avgöras i svensk domstol.

§ 12 Nycklar

§ 12.1 De för tjänsten erforderliga nycklar, kort eller liknande tillhandahålls av kunden mot kvitt ens, nycklar tillhörande kund skall återfås till kund utan dröjsmål till självkostnadspris.

§ 12.2 LA ansvarar för att mottagna nycklar och koder förvaras på betryggande sätt samt att de endast utlämnas till behörig personal.

§ 12.3 Vid utbyte av lås skall kunden tillse att gångbara nycklar överlämnas till LA. Om gångbara nycklar ej tillställs LA äger bolaget rätt att på kundens bekostnad tillkalla låssmed om så erfordras.

§ 13 Skyltar

§ 13.1 Skyltar tillhandahålls genom LAs försorg för placering vid det bevakade området i det antal som LA finner erforderligt. Skyltarna tillhör LA och skall vid avtalets upphörande nedmonteras. Skyltar som ej är av klistermodell skall återlämnas till LA inom tre månader från avtalets upphörande.

§ 14 Befrielse från förpliktelser enligt avtal

§ 14.1 Om LA icke kan fullgöra sina uppgifter på grund av fel eller annan anledning, skall kunden omgående underrättas, så att erforderliga reservåtgärder kan vidtagas.

§ 15 Bestämmelser för larmmottagning och larmförmedling

§ 15.1 Larmmottagning sker vid larmcentral bemannad dygnet runt.

§ 15.2 LA åtager sig att mottaga och registrera larm, som inkommer per telefon och / eller automatisk signalapparat. Utrustning för mottagande av sådan signalering, varom överenskommelse träffats, tillhandahålles av LA.

§ 15.3 Det åligger kunden att tillse, att förteckning över kontaktpersoner med telefonnummer hålls aktuell samt att meddela övriga förändringar i larminstruktionen. Om kontaktpersoner ej har anvisats eller är oanträffbara när larm inkommer, som bedöms kräva omedelbar åtgärd, tillkallas för kundens räkning annan lämplig entreprenör för åtgärd.

§ 15.4 Kundens anläggning skall vara av sådan konstruktion och så installerad, underhållen och inställd, att falska larm ej förekommer i onormal omfattning.

§ 15.5 Överenskommen kod eller larmad anläggning får ej ändras utan skriftlig information till LA. Det åligger kunden att tillse att behörig person har kännedom om för anläggningen gällande kod samt att koden icke delges obehöriga.

§ 15.6 Åtgärder som skall vidtagas i samband med larm och utryckning skall såvitt är möjligt preciseras i särskild instruktion, vilken upprättas i samråd.

§ 15.7 Vid avtalets upphörande skall kunden tillse att larmanläggning ej sänder signaler till LA senast inom tre (3) månader från avtalets upphörande.

§ 16 Larmutryckning

§ 16.1 Kunden kan inom de områden där LA tillhandahåller larmutryckning hela eller delar av dygnet, erhålla larmutryckning under motsvarande tid. De tider LA inte kan tillhandahålla larmutryckning sker förmedling till kundens kontaktperson enligt larminstruktion.

§ 16.2 LA äger rätt att använda den underleverantör, åtgärds eller bevakningsföretag, med vilken LA gjort särskild överenskommelse. Önskar kunden använda annan leverantör än den av LA anvisade skall kunden själv teckna avtal med denne. I det fall kunden valt att använda annan leverantör ansvarar kunden för att LA har tillgång till aktuella sökrutiner för densamme. LAs ansvar för larmförmedling upphör i och med att larmmeddelandet överlämnats till kundens leverantör.

§ 16.3 Om polismyndigheten inför utryckningsbegränsning för kundens larmanläggning äger LA rätt att på kundens bekostnad utföra larmutryckning med två väktare.

  Ring oss